Karjera

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Sutartis neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Vyr. buhalteris, pareigybės lygis ir kategorija –A2

Darbo vieta (miestas): Visaginas
Darbo krūvis: 40 val. per savaitę (1 etatas) (5 dienos per savaitę).
Reikalavimai:
1.    Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą finansų ar ekonomikos srityje.

2.    Turėti III (trečią) valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

3.    Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

4.    Gebėti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai dirbti, rengti išvadas.

5.    Pretenduojantis užimti šias pareigas pateikia pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Funkcijos:
Vyr. buhalteris:

1.    tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

2.    kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai;

3.    užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą savivaldybės administracijos finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Statistikos departamentui;

4.    užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;

5.    apskaičiuoja ir išmoka darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, užpildo atlyginimų žiniaraščius;

6.    užtikrina, kad įstaigos nustatytos finansinės bei vidinės apskaitos ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 ir Visagino rekreacijos paslaugų centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1.      Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.      Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

3.      Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą.

4.      Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją;

5.      Gyvenimo aprašymą;

6.      Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma įstaigoje).

7.      Pažymą apie darbo stažą;

8.      Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: pretendentai dokumentus pateikia Visagino rekreacijos paslaugų centro administracijai, Vilties g. 5A, Visaginas,  arba atsiunčia elektroniniu paštu anzela.lugovaja@sugardas.lt, tel. 8(386) 60213
Dokumentai priimami: 2019-07-26–2019-08-12 (imtinai).
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pokalbis vyks 2019 m. rugpjūčio 13 d. 10.30 val., administracijos kabinėte. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Šiuo metu vykdome Visagino savivaldybės užimtumo  didinimo programą.
Norėdami dalyvauti programoje kreipkitės telefonu: 8 684 86349 – Airida Drus
Programos laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 2019 10 31
Planuojamų įdarbinti asmenų skaičius – 13;
Vieno įdarbinto asmens vidutinis darbo laikas – 2 mėn.
Laikino pobūdžio darbai : pagalbiniai teritorijos tvarkymo laikino pobūdžio darbai, patalpų smulkaus remonto darbai;

Būtina sąlyga programos dalyviams
– registracija Užimtumo tarnyboje prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Visagino skyriuje (Darbo birža).

Programos dalyviai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų
:
1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
3. piniginės socialinės paramos gavėjai;
4. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
5. asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipėsi į užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
8. turintys pabėgėlio statusą asmenys ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
9. asmenys, patiriantys socialinę riziką;
10. asmenys, vyresni kaip 40 metų.

 

Daugiau informacijos apie programą